پوشش اپوکسی CO-203 + هاردنر اپوکسی HA-36

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

اپوکسی CO-203 + هاردنر اپوکسی HA-36

از سری محصولات که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Bisphenol A) و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته (Modified Polyamine Hardener) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از نوعی عامل شیمیای آلی (Organic Chemical Agent) استفاده گردیده که موجب هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن ( چاه ارت) می گردد و با توجه به خصوصیات مکانیکی و برجسته و قابلیت هدایت جریان الکتریسیته ساکن امکان بکار گیری محصول را در پوشش سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن در آن بسیار حائز اهمیت می باشد، میسر می سازد. مقاومت حرارتی شیمیایی و مکانیکی مطلوب این محصول از دیگر خصوصیات بر جسته آن می باشد. در ساختار این محصول از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنشگرا استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که کیفیت محصول در درازمدت ثابت باقی بماند.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید استیک 20%خوبآب اکسیژنه نسبتا خوب
اسید سولفوریک 30%عالیهیدروکسید کلسیم 50%عالی
اسید کلریدریک 37%خوبهیدرو کسید پتاسیم 20%عالی
اسید نیتریک 20%خوبروغن موتور عالی
اسید سیتریک 10%عالیمتائلنسبتا خوب
اسید فسفریک 20%عالیبنزینعالی
اسید لاکتیک 10%عالیتولوئنعالی
سولفات سدیم 15%عالی
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی3*10^(8)Ohm.cmISO2882
مقاومت الکتریکی سطحی10³-10⁷OhmISO2882
ثابت دی الکتریک --ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)50◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی70C◦
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری814Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری12542Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی414Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی49323Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی258Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی36020Kgf/cm²ASTM D638M
سختی85Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای2.608KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی 616Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c50 دقیقه25 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c60 دقیقه30 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c125 دقیقه95 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 40◦C
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع غلیظ
رنگ :در رنگ های مختلف صنعتی
ویسکوزیته(25◦c):1680Centipoise
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: 1.55 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: رزین اپوکسی co-203 100 واحد
هاردنر اپوکسی HA-36 23 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
عمر نگهداری در انبار :یک سال

ضد الکتریسیته ساکن

پوشش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن بسیار حائز اهمیت می باشد

صنایع حساس

کارخانجات صنایع نظامی، کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سرو کار دارند

اتاق سرور

اتاق های کامپیوتر و سرور های حساس

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

اتاق های تمیز

روکش کف اتاق های عمل و ریکاوری بیمارستان ها

آزمایشگاه الکترونیک

روکش سطوح آزمایشگاه های الکترونیک که عدم وجود گرد و غبار در آنها بسیار مهم است

آزمایشگاهای دقیق

آزمایشگاه های اندازه گیری دقیق و کنترل

_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
  • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
  • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
  • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
  • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
  • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
  • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
  • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
  • زمان میکسقبل از اختلاط روکش و هاردنر روکش را به مدت 2 دقیقه میکس کنید.
  • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است