واکنش رزین اپوکسی و هاردنر در شرایط نا مناسب

در زمان ترکیب رزین اپوکسی و هاردنر باید توجه داشت تا این دو محصول به خوبی با یکدیگر ترکیب شده و محصول یکنواختی به لحاظ ویسکوز بدست اید که عدم رعایت این مورد موجب خشک نشدن کامل میگردد .
همچنین بسیار ضروری جلوه میکند زمان استفاده از مواد ترکیب شده چرا که اگر شما در زمان لحاظ شده که برای هر محصول بطور اخص مشخص شده محصول اپوکسی را روی صطح مورد نظر اعمال نکنید به لحظ شیمیایی ساختار اپوکسی بهم ریخته وبجای تشکیل ساختار حلقوی ساختاری سه بعدی تشکیل میدهد که دیگر فاقد کارایی خواهد بود.
تصویر زیر نمایانگر رزین اپوکسی است که در زمان مناسب استفاده نشده است.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید