گروت اپوکسی، گروت اپوکسی آراسته پوشش مهیا، کفپوش اپوکسی،گروت اپوکسی 3 جزئی