پوشش آنتی استاتیک AR-ARPOX18250 ESD

تومان

از سری محصولات که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Bisphenol A) و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته (Modified Polyamine Hardener) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از نوعی عامل شیمیای آلی (Organic Chemical Agent) استفاده گردیده که موجب هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن ( چاه ارت) می گردد و با توجه به خصوصیات مکانیکی و برجسته و قابلیت هدایت جریان الکتریسیته ساکن امکان بکار گیری محصول را در پوشش سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن در آن بسیار حائز اهمیت می باشد، میسر می سازد. مقاومت حرارتی شیمیایی و مکانیکی مطلوب این محصول از دیگر خصوصیات بر جسته آن می باشد. در ساختار این محصول از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنشگرا استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که کیفیت محصول در درازمدت ثابت باقی بماند.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید استیک 20%خوبآب اکسیژنه نسبتا خوب
اسید سولفوریک 30%عالیهیدروکسید کلسیم 50%عالی
اسید کلریدریک 37%خوبهیدرو کسید پتاسیم 20%عالی
اسید نیتریک 20%خوبروغن موتور عالی
اسید سیتریک 10%عالیمتائلنسبتا خوب
اسید فسفریک 20%عالیبنزینعالی
اسید لاکتیک 10%عالیتولوئنعالی
سولفات سدیم 15%عالی
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی3*10^(8)Ohm.cmISO2882
مقاومت الکتریکی سطحی10³-10⁷OhmISO2882
ثابت دی الکتریک --ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)50◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی70C◦
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری814Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری12542Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی414Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی49323Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی258Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی36020Kgf/cm²ASTM D638M
سختی85Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای2.608KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی 616Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c50 دقیقه25 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c60 دقیقه30 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c125 دقیقه95 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 40◦C
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع غلیظ
رنگ :در رنگ های مختلف صنعتی
ویسکوزیته(25◦c):1680Centipoise
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: 1.55 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: رزین اپوکسی co-203 100 واحد
هاردنر اپوکسی HA-36 23 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
عمر نگهداری در انبار :یک سال
 • ضد الکتریسیته ساکنپوشش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن بسیار حائز اهمیت می باشد
 • صنایع حساسکارخانجات صنایع نظامی، کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سرو کار دارند
 • اتاق سروراتاق های کامپیوتر و سرور های حساس

انواع کاربری

گروت اپوکسی مقاوم
گروت اپوکسی مقاوم
 • اتاق های تمیزروکش کف اتاق های عمل و ریکاوری بیمارستان ها
 • آزمایشگاه الکترونیکروکش سطوح آزمایشگاه های الکترونیک که عدم وجود گرد و غبار در آنها بسیار مهم است
 • آزمایشگاهای دقیقآزمایشگاه های اندازه گیری دقیق و کنترل
_

نکات استفاده؟

_
گروت اپوکسی مقاوم
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • زمان میکسقبل از اختلاط روکش و هاردنر روکش را به مدت 2 دقیقه میکس کنید.
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است
سطل رنگ و رال کالر اپوکسی
مخلوط کردن رنگ کفپوش اپوکسی
گروت اپوکسی مقاوم