کولتار اپوکسی AR-ARPOX/D 18100

تومان

کولتار اپوکسی AR-ARPOX/D 18100 دو جزئی از سری محصولات که بر پایه اپوکسی کولتار (Epoxy/ Tar Based) و هاردنر پلی آمید تولید و ارائه می گردد.برای پوشش لوله های مدفون در خاک و سازه های فلزی مدفون در خاک و همچنین سازه های بتنی و فلزی که در تماس مستقیم با فاضلاب هستند بسیار مناسب می باشد. بدون نیاز به اجرای پرایمر اطلاعات بیشتر

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت چسبندگی به بستر بتونی: 250 N/cm²(جدایش بالا به بتن)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کار
عمر مصرف(pot life)25◦c60-80 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c3-2 ساعت
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c8-6 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز
حداقل دمای پخت : 15◦C
حداکثر دمای پخت : 45◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :سیاه
وزن مخصوص: 1016 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: جزء A: 50 واحد
جزء B : 50 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
  • پوشش سطوحپوشش کلیه سطوح فلزی و بتنی که در مجاورت آب و فاضلاب قرار دارد.
  • پوشش تجهیزاتپوشش کلیه تجهیزاتی که در آب غوطه ور هستند.
  • جلوگیری از خوردگیجلوگیری از خوردگی های محیطی و یون کلر

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
[cz_stylish_list id=”cz_102978″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D9%81%D9%84%D8%B2%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-swimming-pool%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-wave-square%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%20%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D8%2